Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Φορέας
ΕΣΠΑ
Περίοδος Υποβολών
27/02/2019 - ,
Τομείς
Λιανικό εμπόριο, Μαζική Εστίαση, Εκπαίδευση - Μέριμνα

Βασικά στοιχεία του προγράμματος:

Ύψος Προϋπολογισμού και Ενίσχυσης

Αφορά επενδυτικά σχέδια Προϋπολογισμού από 20.000 € έως 200.000 €.
Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται από 50% έως 65%.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

 • να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
 • να έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης

Επιδοτούμενες Δαπάνες

 • Προμήθεια νέων σύγχρονων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού (Παραγωγικός & μηχανολογικός εξοπλισμός, εργαστηριακός εξοπλισμός για ποιοτικό έλεγχο, εξοπλισμός για βελτίωση ενεργειακής απόδοσης - προστασία του περιβάλλοντος, λοιπός εξοπλισμός, εξοπλισμός ΤΠΕ & εξειδικευμένο λογισμικό).
 • Πιστοποίηση Προϊόντων - Υπηρεσιών - Διαδικασιών
 • Ψηφιακή Προβολή
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες-Τεχνικές Μελέτες
 • Μεταφορικά μέσα
 • Δαπάνη μισθολογικού κόστους νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού

Σημαντικές πληροφορίες

 • Η κατάθεση των ηλεκτρονικών φακέλων γίνεται με σειρά προτεραιότητας και μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.
 • Επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες που έγιναν μετά τις 19/12/2018
 • Η διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται έως 30 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.
 • Δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 30% του εκάστοτε σχεδίου, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στους πρώτους δεκαοχτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
 • Εάν η επιχείρηση έχει εξαγωγική δραστηριότητα από 8% έως 24%, τότε η επιδότηση είναι 60%. Εάν η εξαγωγική δραστηριότητα της επιχείρησης είναι από 25% και πάνω, τότε η επιδότηση είναι 65%. Εξαιρούνται η δαπάνες μεταφορικών μέσων και συμβούλων που επιδοτούνται με 50%.