Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Φορέας
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Περίοδος Υποβολών
18/02/2020 - 16/06/2020
Τομείς
Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Περιφερειακής RIS3)

Βασικά στοιχεία του προγράμματος:

 • Η Δράση ενισχύει κατά προτεραιότητα την ίδρυση επιχειρήσεων σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Περιφερειακής RIS3), ήτοι αγροδιατροφής, τουρισμού - πολιτισμού, υλικών (πλαστικών-ελαστικών, μη μεταλλικών ορυκτών) και καινοτόμων υλικών, χημικών, φαρμάκων και υγείας, περιβάλλοντος, ενέργειας και υβριδικών τεχνολογιών, ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού καθώς και του τομέα τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ).
 • Ύψος Προϋπολογισμού και Ενίσχυσης
  Αφορά επενδυτικά σχέδια Προϋπολογισμού 20.000 € έως 285.000 €.
  Το ύψος της ενίσχυσης από 70%.
 • Δικαιούχοι είναι: υπό ίδρυση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που θα διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ από την κατάσταση του παραρτήματος 14 της πρόσκλησης.
 • Επιδοτούμενες Δαπάνες:
  • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
  • Προμήθεια νέων σύγχρονων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού ( Μηχανολογικός Εξοπλισμός, εξοπλισμός ΤΠΕ / συστήματα αυτοματισμού και ειδικά συστήματα πληροφορικής)
  • Μεταφορικά μέσα
  • Λοιπός Εξοπλισμός
  • Πιστοποίηση Προϊόντων - Υπηρεσιών – Διαδικασιών
  • Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού
  • Ψηφιακή Προβολή (προβολή διαφημιστικού μηνύματος, site, e-shop, κ.α.)
  • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες-Τεχνικές Μελέτες

Επισημαίνεται ότι ΔΕΝ είναι επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια από επιχειρήσεις με επανέναρξη της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

Περίοδος υποβολής: από 18/2/2020 έως 16/06/2020