Ενίσχυση για τον εκσυγχρονισμό - αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Φορέας
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Περίοδος Υποβολών
18/02/2020 - 14/07/2020
Τομείς
Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Περιφερειακής RIS3)

Βασικά στοιχεία του προγράμματος:

 • Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Περιφερειακής RIS3), ήτοι αγροδιατροφής, τουρισμού - πολιτισμού, υλικών (πλαστικών-ελαστικών, μη μεταλλικών ορυκτών) και καινοτόμων υλικών, χημικών, φαρμάκων και υγείας, περιβάλλοντος, ενέργειας και υβριδικών τεχνολογιών, ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού καθώς και του τομέα τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ).
 • Ύψος Προϋπολογισμού και Ενίσχυσης
  Αφορά επενδυτικά σχέδια Προϋπολογισμού από 60.000 € έως 800.000 €.
  Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται στο 55% για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και 45% για μεσαίες επιχειρήσεις.
 • Δικαιούχοι είναι:
  • Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ από την κατάσταση του παραρτήματος 14 της πρόσκλησης.
  • Επιχειρήσεις που έχουν κλεισμένες τις διαχειριστ9ικές χρήσεις 2017 και 2018
 • Επιδοτούμενες Δαπάνες:
  • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
  • Προμήθεια νέων σύγχρονων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού( Μηχανολογικός Εξοπλισμός, εξοπλισμός ΤΠΕ / συστήματα αυτοματισμού και ειδικά συστήματα πληροφορικής)
  • Μεταφορικά μέσα
  • Λοιπός Εξοπλισμός
  • Πιστοποίηση Προϊόντων - Υπηρεσιών – Διαδικασιών
  • Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού
  • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες- Δαπάνες μελετών
  • Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις

Επισημαίνεται ότι ΔΕΝ είναι επιλέξιμες επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στην από 07-11-2017/5732/713/Α3 όπως ισχύει, πρόσκληση του τ. Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για την «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών επιχειρήσεων» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

Περίοδος υποβολής: από 18/2/2020 έως 14/07/2020